Chapter-7

Sri Bhagavaan Uvaacha:
Mayyaasaktamanaah paartha yogam yunjanmadaashrayah;
Asamshayam samagram maam yathaa jnaasyasi tacchrinu.


Jnaanam te’ham savijnaanam idam vakshyaamyasheshatah;
Yajjnaatwaa neha bhooyo’nyaj jnaatavyamavashishyate.Manushyaanaam sahasreshu kashchidyatati siddhaye;
Yatataamapi siddhaanaam kashchinmaam vetti tattwatah.Bhoomiraapo’nalo vaayuh kham mano buddhireva cha;
Ahamkaara iteeyam me bhinnaa prakritirashtadhaa.Apareyamitastwanyaam prakritim viddhi me paraam;
Jeevabhootaam mahaabaaho yayedam dhaaryate jagat.Etadyoneeni bhootaani sarvaaneetyupadhaaraya;
Aham kritsnasya jagatah prabhavah pralayastathaa.Mattah parataram naanyat kinchidasti dhananjaya;
Mayi sarvamidam protam sootre maniganaa iva.

Raso’hamapsu kaunteya prabhaasmi shashisooryayoh;
Pranavah sarvavedeshu shabdah khe paurusham nrishu.Punyo gandhah prithivyaam cha tejashchaasmi vibhaavasau;
Jeevanam sarvabhooteshu tapashchaasmi tapaswishu.Beejam maam sarvabhootaanaam viddhi paartha sanaatanam;
Buddhir buddhimataamasmi tejastejaswinaamaham.Balam balavataam asmi kaamaraagavivarjitam;
Dharmaaviruddho bhooteshu kaamo’smi bharatarshabha.Ye chaiva saattvikaa bhaavaa raajasaastaamasaashcha ye;
Matta eveti taanviddhi na twaham teshu te mayi.Tribhirgunamayair bhaavairebhih sarvamidam jagat;
Mohitam naabhijaanaati maamebhyah paramavyayam.Daivee hyeshaa gunamayee mama maayaa duratyayaa;
Maameva ye prapadyante maayaametaam taranti te.Na maam dushkritino moodhaah prapadyante naraadhamaah;
Maayayaapahritajnaanaa aasuram bhaavamaashritaah.Chaturvidhaa bhajante maam janaah sukritino’rjuna;
Aarto jijnaasurartharthee jnaanee cha bharatarshabha.Teshaam jnaanee nityayukta eka bhaktirvishishyate;
Priyo hi jnaanino’tyarthamaham sa cha mama priyah.Udaaraah sarva evaite jnaanee twaatmaiva me matam;
Aasthitah sa hi yuktaatmaa maamevaanuttamaam gatim.Bahoonaam janmanaamante jnaanavaanmaam prapadyate;
Vaasudevah sarvamiti sa mahaatmaa sudurlabhah.Kaamaistaistairhritajnaanaah prapadyante’nyadevataah;
Tam tam niyamamaasthaaya prakrityaa niyataah swayaa.Yo yo yaam yaam tanum bhaktah shraddhayaarchitum icchati;
Tasya tasyaachalaam shraddhaam taameva vidadhaamyaham.Sa tayaa shraddhayaa yuktastasyaaraadhanameehate;
Labhate cha tatah kaamaan mayaiva vihitaan hi taan.Antavattu phalam teshaam tadbhavatyalpamedhasaam;
Devaan devayajo yaanti madbhaktaa yaanti maamapi.Avyaktam vyaktimaapannam manyante maamabuddhayah;
Param bhaavamajaananto mamaavyayamanuttamam.Naaham prakaashah sarvasya yogamaayaasamaavritah;
Moodho’yam naabhijaanaati loko maamajamavyayam.Vedaaham samateetaani vartamaanaani chaarjuna;
Bhavishyaani cha bhootani maam tu veda na kashchana.Icchaadweshasamutthena dwandwamohena bhaarata;
Sarvabhootaani sammoham sarge yaanti parantapa.Yeshaam twantagatam paapam janaanaam punyakarmanaam;
Te dwandwamohanirmuktaa bhajante maam dridhavrataah.Jaraamaranamokshaaya maamaashritya yatanti ye;
Te brahma tadviduh kritsnam adhyaatmam karma chaakhilam.Saadhibhootaadhidaivam maam saadhiyajnam cha ye viduh;
Prayaanakaale’pi cha maam te vidur yuktachetasah.


Hari Om Tat Sat
Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Jnaanavijnaanayogo Naama Saptamo’dhyaayah