Chapter-8

Arjuna Uvaacha:
Kim tadbrahma kim adhyaatmam kim karma purushottama;
Adhibhootam cha kim proktam adhidaivam kimuchyate.


Adhiyajnah katham ko’tra dehe’smin madhusoodana;
Prayaanakaale cha katham jneyo’si niyataatmabhih.Sri Bhagavaan Uvaacha:
Aksharam brahma paramam swabhaavo’dhyaatmamuchyate;
Bhootabhaavodbhavakaro visargah karmasamjnitah.


Adhibhootam ksharo bhaavah purushashchaadhidaivatam;
Adhiyajno’hamevaatra dehe dehabhritaam vara.Antakaale cha maameva smaran muktwaa kalevaram;
Yah prayaati sa madbhaavam yaati naastyatra samshayah.Yam yam vaapi smaran bhaavam tyajatyante kalevaram;
Tam tamevaiti kaunteya sadaa tadbhaavabhaavitah.


Tasmaat sarveshu kaaleshu maamanusmara yudhya cha;
Mayyarpitamanobuddhir maamevaishyasyasamshayam.Abhyaasayogayuktena chetasaa naanyagaaminaa;
Paramam purusham divyam yaati paarthaanuchintayan.Kavim puraanamanushaasitaaram
    Anoraneeyaamsam anusmaredyah;
Sarvasya dhaataaram achintyaroopam
    Aadityavarnam tamasah parastaat.Prayaanakaale manasaachalena
    Bhaktyaa yukto yogabalena chaiva;
Bhruvormadhye praanamaaveshya samyak
    Sa tam param purusham upaiti divyam.


Yadaksharam vedavido vadanti
    Vishanti yadyatayo veetaraagaah;
Yadicchanto brahmacharyam charanti
    Tatte padam samgrahena pravakshye.

Sarvadwaaraani samyamya mano hridi nirudhya cha;
Moordhnyaadhaayaatmanah praanamaasthito yogadhaaranaam.Omityekaaksharam brahma vyaaharan maamanusmaran;
Yah prayaati tyajan deham sa yaati paramaam gatim.Ananyachetaah satatam yo maam smarati nityashah;
Tasyaaham sulabhah paartha nityayuktasya yoginah.


Maamupetya punarjanma duhkhaalayamashaashwatam;
Naapnuvanti mahaatmaanah samsiddhim paramaam gataah.Aabrahmabhuvanaallokaah punaraavartino’rjuna;
Maamupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate.Sahasrayugaparyantam aharyad brahmano viduh;
Raatrim yugasahasraantaam te’horaatravido janaah.Avyaktaadvyaktayah sarvaah prabhavantyaharaagame;
Raatryaagame praleeyante tatraivaavyaktasamjnake.


Bhootagraamah sa evaayam bhootwaa bhootwaa praleeyate;
Raatryaagame’vashah paartha prabhavatyaharaagame.Parastasmaat tu bhaavo’nyo’vyakto’vyaktaatsanaatanah;
Yah sa sarveshu bhooteshu nashyatsu na vinashyati.Avyakto’kshara ityuktastamaahuh paramaam gatim;
Yam praapya na nivartante taddhaama paramam mama.Purushah sa parah paartha bhaktyaa labhyastwananyayaa;
Yasyaantahsthaani bhootaani yena sarvamidam tatam.Yatra kaale twanaavrittim aavrittim chaiva yoginah;
Prayaataa yaanti tam kaalam vakshyaami bharatarshabha.Agnijyotirahah shuklah shanmaasaa uttaraayanam;
Tatra prayaataa gacchanti brahma brahmavido janaah.Dhoomo raatristathaa krishnah shanmaasaa dakshinaayanam;
Tatra chaandramasam jyotir yogee praapya nivartate.Shuklakrishne gatee hyete jagatah shaashwate mate;
Ekayaa yaatyanaavrittim anyayaa’vartate punah.


Naite sritee paartha jaanan yogee muhyati kashchana;
Tasmaat sarveshu kaaleshu yogayukto bhavaarjuna.Vedeshu yajneshu tapahsu chaiva
    Daaneshu yat punyaphalam pradishtam:
Atyeti tatsarvam idam viditwaa
    Yogee param sthaanamupaiti chaadyam.Hari Om Tat Sat
Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Aksharabrahmayogo Naama Ashtamo’dhyaayah