Chapter-9

Sri Bhagavaan Uvaacha:
Idam tu te guhyatamam pravakshyaamyanasooyave;
Jnaanam vijnaanasahitam yajjnaatwaa mokshyase’shubhaat.


Raajavidyaa raajaguhyam pavitramidamuttamam;
Pratyakshaavagamam dharmyam susukham kartumavyayam.


Ashraddhadhaanaah purushaa dharmasyaasya parantapa;
Apraapya maam nivartante mrityusamsaaravartmani.Mayaa tatamidam sarvam jagadavyaktamoortinaa;
Matsthaani sarvabhootaani na chaaham teshvavasthitah.Na cha matsthaani bhootaani pashya me yogamaishwaram;
Bhootabhrinna cha bhootastho mamaatmaa bhootabhaavanah.Yathaakaashasthito nityam vaayuh sarvatrago mahaan;
Tathaa sarvaani bhootaani matsthaaneetyupadhaaraya.Sarvabhootaani kaunteya prakritim yaanti maamikaam;
Kalpakshaye punastaani kalpaadau visrijaamyaham.Prakritim swaamavashtabhya visrijaami punah punah;
Bhootagraamamimam kritsnamavasham prakritervashaat.Na cha maam taani karmaani nibadhnanti dhananjaya;
Udaaseenavadaaseenam asaktam teshu karmasu.Mayaa’dhyakshena prakritih sooyate sacharaacharam;
Hetunaa’nena kaunteya jagadwiparivartate.Avajaananti maam moodhaah maanusheem tanumaashritam;
Param bhaavamajaananto mama bhootamaheshwaram.


Moghaashaa moghakarmaano moghajnaanaa vichetasah;
Raakshaseemaasureem chaiva prakritim mohineem shritaah.Mahaatmaanastu maam paartha daiveem prakritimaashritaah;
Bhajantyananyamanaso jnaatwaa bhootaadimavyayam.Satatam keertayanto maam yatantashcha dridhavrataah;
Namasyantashcha maam bhaktyaa nityayuktaa upaasate.Jnaanayajnena chaapyanye yajanto maamupaasate;
Ekatwena prithaktwena bahudhaa vishwatomukham.Aham kraturaham yajnah swadhaa’hamahamaushadham;
Mantro’hamahamevaajyam ahamagniraham hutam.

Pitaahamasya jagato maataa dhaataa pitaamahah;
Vedyam pavitramonkaara riksaama yajureva cha.Gatirbhartaa prabhuh saakshee nivaasah sharanam suhrit;
Prabhavah pralayah sthaanam nidhaanam beejamavyayam.Tapaamyahamaham varsham nigrihnaamyutsrijaami cha;
Amritam chaiva mrityushcha sadasacchaahamarjuna.Traividyaa maam somapaah pootapaapaa
    Yajnairishtwaa swargatim praarthayante;
Te punyamaasaadya surendraloka-
    Mashnanti divyaan divi devabhogaan.Te tam bhuktwaa swargalokam vishaalam
    Ksheene punye martyalokam vishanti;
Evam trayeedharmamanuprapannaa
    Gataagatam kaamakaamaa labhante.


Ananyaashchintayanto maam ye janaah paryupaasate;
Teshaam nityaabhiyuktaanaam yogakshemam vahaamyaham.Ye’pyanyadevataa bhaktaa yajante shraddhayaa’nvitaah;
Te’pi maameva kaunteya yajantyavidhipoorvakam.Aham hi sarvayajnaanaam bhoktaa cha prabhureva cha;
Na tu maamabhijaananti tattwenaatashchyavanti te.Yaanti devavrataa devaan pitreen yaanti pitrivrataah;
Bhutaani yaanti bhutejyaa yaanti madyaajino’pi maam.Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktyaa prayacchati;
Tadaham bhaktyupahritamashnaami prayataatmanah.Yatkaroshi yadashnaasi yajjuhoshi dadaasi yat;
Yattapasyasi kaunteya tatkurushva madarpanam.Shubhaashubhaphalairevam mokshyase karmabandhanaih;
Sannyaasayogayuktaatmaa vimukto maamupaishyasi.Samo’ham sarvabhooteshu na me dweshyo’sti na priyah;
Ye bhajanti tu maam bhaktyaa mayi te teshu chaapyaham.Api chet suduraachaaro bhajate maamananyabhaak;
Saadhureva sa mantavyah samyagvyavasito hi sah.Kshipram bhavati dharmaatmaa shashwacchaantim nigacchati;
Kaunteya pratijaaneehi na me bhaktah pranashyati.Maam hi paartha vyapaashritya ye’pi syuh paapayonayah;
Striyo vaishyaastathaa shoodraaste’pi yaanti paraam gatim.Kim punarbraahmanaah punyaa bhaktaa raajarshayastathaa;
Anityamasukham lokam imam praapya bhajaswa maam.Manmanaa bhava madbhakto madyaajee maam namaskuru;
Maamevaishyasi yuktwaivamaatmaanam matparaayanah.


Hari Om Tat Sat
Iti Srimad Bhagavadgeetaasoopanishatsu Brahmavidyaayaam
Yogashaastre Sri Krishnaarjunasamvaade
Raajavidyaa-raajaguhyayogo Naama Navamo’dhyaayah