Devi Puja(english version)

Dhyanam:
Sinduraruna vigraham trinayanam manikyamauli sphurat
Tara nayaka shekharam smitamukhi mapina vakshoruham
Panibhyamalipoorna ratna chashakam raktotpalam bibhratim
Saumyam ratna ghatastha raktacharanam dhyayet paramambikam

Om Tripuradevi namah  – dhyayami
Om Tripureshidevi namah – avahayami
Om Tripurasundaridevi namah – asanam samarpayami
Om Tripuravasinidevi namah – padyam samarpayami
Om Tripurashridevi namah – arghyam dharayami
Om Tripuramalinidevi namah – achamanam samarpayami
Om Tripurasigdhadevi namah – snanam samarpayami
Om Tripurambadevi namah – vastrayugmama samarpayami
Om Mahatripurasundaridevi namah – aabharanam samarpayami
Om Mahamaheswaridevi namah – gandham dharayami
Om Mahamaharagyidevi namah – pushpani pujayami
Om Mahamahashaktidevi namah – dhupam aghrapayami
Om Mahamahaguptadevi namah – deepam darshayami
Om Mahamahagyaptadevi namah – naivedyam samarpayami
Om Mahamahanandadevi namah – tambulam samarpayami
Om Mahamahaskandadevi namah neerajanam samarpayami
Om Mahamahashayadevi namah – mantrapushpam samarpayami
Om Mahamahashrichakranagarasmragyidevi namah – atmapradikshina namaskaram
samarpayami
Sadhuva sadhuva karma yadyadacharitam maya
Tatsarvam krupayadevi gruhanaaradhanam mama
Devanatha guruswamin desikaswatmanayaka
Trahi trahi krupa sindho pujam poornataram kuru..