Ganesh Pooja(english version)

Ganesha Moola mantra: Om Gam Ganapataye Namah.
Ganesha Vedic Mantra: Om Sreem Hreem Kleem Gloum Gam Ganapataye Varavarada Sarva Janam Me Vasamaanaya Swaa Haa
Ganesha Gayatri Mantra: Om Vakratundaya Vidmahe Vighnarajaya Dheemahi Tanno Danti Prachodayat.

SHREE GANESH POOJA
Suklambaradaram Vishnum Sasivarnam Chathurbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vugnopashantayet.
Shree Mahaganapathim Dhyayami. Avahayame. Mahaganapataye namah. Asanam samarpayami. Padyam samarpayami. Arghyam samarpayami . Achamaneeyam samarpayami . Madhuparkam samarpayami . Snanam samarpayami . Achamaneeyam samarpayami . Vastralamkaram samarpayami . Yegyopaveetham samarpayami. Gandham dharayami .
Om Sumukhaya namah
Om Ekadantaya namah
Om Kapilaya namah
Om Gajakarnikaya namah
Om Lambodaraya namah
Om Vikataya namah
Om Vignarajaya namah
Om Vinayakaya namah
Om Dhumaketave namah
Om Ganadhyakshaya namah
Om Phalachandraya namah
Om Gajananaya namah
Om Vakratundaya namah
Om Surpakarnaya namah
Om Herambaya namah
Om Skandapoorvajaya namah
Om Mahaganapate namah
Nanavidha parimala patra pushpani samarpayami.
Om Ganapataye namah. Mahaganapati sripadukayam poojayami tarpayami namah (3 times)
Mahaganapataye namah dhupam agrapayami, deepam darsayami, nivedyam samarpayami Madya madya paniyam, uttaraposhanam, hasta prakshalanam, pada prakshalanam, achamaneeyam, tambulancha samarpayami. Karpura Neerajanam darsayami.
Om Tatpurushaya vidmahay Vakratunadaya dheemahi tannodanti prachodayat. Mahaganapataye namah.
Mantrapushpam samarpayami.
Pradikshana namaskaram samarpayami.
Samasta rajopachara, devopacharan samarpayami.
Anaya poojaya bhagavan sarva devatmaka sree ganapati supreeta suprasanno varado bhavatu.