Shiva Puja(english version)

Moole Kalpadrumasya Druta Kanaka Nibhamcharu Padmasanastam
Vamamkaruda Gowrinbidakucha Bharabhoga Gadopagudam
Nana(Sarva)lamkara kantam Vara Parasumruga Bheetihastam trinetram
Vande Balendu Moulim Gajavadana guha slishta parswam Mahesam.
Sambaparameswaram dhyayami, Avahayami, Parameswaraya namah, Asanam samarpayami, Padyam samarpayami, Arghyam samarpayami, Achamaneeyam samarpayami, Madhuparkam samarpayami, Snanam samarpayami, Achamaneeyam samarpayami, Vastralakaram samarpayami, Yegnopaveetam samarpayami, Gandhan dharayami.
Om Bhavaya Devaya namah
Om Sarvaya Devaya namah
Om Eesanaya Devaya namah
Om Pasupataye Devaya namah
Om Rudraya Devaya namah
Om Ugraya Devaya namah
Om Bhimaya Devaya namah
Om Mahate Devaya namah
Parameswaraya namah Nanavidha parimala patra pushpan samarpayami, Om Haim, Hreem, Sreem Panchakshari Samba parameswara Shree Padukam poojayami tarpayami namah(3 times)
Parameswaraya namah, Dhupam agrapayami, Deepam darsayami, Nivedyam samrpayami, madya madya paneeyam samrpayami, Uttaraposhanam samrpayami, Hastaprakshalanam, Padaprakshalanam, Achamaneeyam, Tambulamcha samarpayami, Karpura Neerajanam samarpayami.
Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat. Parameswaraya namah Mantrapushpam samarpayami. Pradikshina namaskaram samarpayami, Samasta Rajopachara, Devopacharan samarpayami. Anaya Poojaya Bhagavan Sarvadevatmakah Sambaparameswara Supreeta Suprasanno bhavatu.
Abhishta sidhim medehi Saranagata Vastale
Bhaktwa samarpaye tubhyam chaturayata narchanam .