Surya Pooja(english version)

Sun’s sloka:
Javaa Kusuma Sankaasham Kashyapeyam Maha Dhyutim
Tamorim Sarva Paapghnam Pranato-smi Divakaram
Surya Beja mantra: Om hram hrim hraum sah suryaya namah.


SURYA POOJA:

Aadhyarudham rathendram Vasudala sahite vrutta shatkona madhye
Bhaswatam Bhaskarantam Subhadamasi gada shanka chakrabja yugmam
Vedakaram Trimurtim Trividhanayagunam Viswarupam puranam.
Hram Hreem Hroomkara rupaam Suranutamanisham bhavayet dhrutsyaroje.

Adityam dhyayami, Avahayami, Aditya namah Asanam samarpayami, Padyam samarpayami, Arghyam samarpayami, Achamaneeyam samarpayami, Madhuparkam samarpayami, Snanam samarpayami, Achamaneeyam samarpayami, Vastralamkaram samarpayami, Yagyopaveetam samarpayami, Gandham dharayami.
Om Mitraya namah
Om Ravaye namah
Om Suryaya namah
Om Bhanave namah
Om Khagaya namah
Om Pushne namah
Om Hiranyagarbhaya namah
Om Marichaye namah
Om Adityaya namah
Om Savitre namah
Om Arkaya namah
Om Bhaskaraya namah

Om Adityaya namah nanavidha parimala patra pushpani samarpayami.
Om Adityaya namah Adityayam shree padukam poojayami tarpayami namah(3 times).

Adityaya namah Dhupam agrapayami, Deepam darsayami, Nivedyam samarpayami, madhye madhye paneeyam, Uttaraposhanam, Hastaprkshalanam, Padaprakshalanam, Achamaneeyam, Tambulamcha samarpayami.
Karpooraneerajanam darshayami.

Om Bhaskaraya Vidmahe Mahadyutikaraya dheemahee tanno Aditya prachodayat.
Adityaya namah mantrapushpam samarpayami.
Pradikshana namaskaram samarpayami.
Samasta rajopachara, devopacharan samarpayami.

Anaya poojaya bhagavan sarvadevatmaka aditya supreeta suprasanno
varado bhavatu.