JAPANESE

Seijin Shiki
Shogatsu/Oshogatsu (New Year)
Setsubun (Bean Scattering)
Hina-Matsuri (Doll Festival)
Shunbun No Hi (Ohigan-Spring Equinox)
O-bon
Shunbun No Hi (Autumn Equinox)
Schichi Go San (7-5-3 Festival)
Omisoko